HARCERSTWO JAKO …

HARCERSTWO JAKO FORMA WYCHOWANIA MŁODEGO CZŁOWIEKA DO WARTOŚCI I W DUCHU PATRIOTYCZNYM.

To temat spotkania z przedstawicielami Harcerskich Kręgów ZHR, które odbyło się dnia 17 września 2018 r. w 79. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VIII. Przez pięć godzin lekcyjnych – w ramach religii – kapelan ZHR – Br. Marusz Dunaj i Zastępowy Jan poprowadzili niezwykle ciekawą lekcję historii nawiązując do 100-lecia odzyskania Niepodległości. Przybliżyli uczniom cel i założenia ZHR oraz korzyści płynące z wstąpienia w szeregi drużyny. Poprzez świadectwa oraz krótkie prezentacje multimedialne przekazali uczniom cenne informacje na temat harcerstwa.

Podkreślili, że przez całe życie człowiek się rozwija, jednak najbardziej u młodego człowieka wpływa wiele czynników zewnętrznych, które kształtują jego osobowość. Przynależność do ZHR sprawia, że również harcerstwo wpływa na wychowanie. Zgodnie ze Statutem „ZHR jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie” Podkreślili, że głównym celem ZHR jest:

  • Stwarzanie warunków do wszechstronnego, duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego rozwoju człowieka,
  • Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
  • Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
  • Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
  • Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Nasza szkoła może poszczycić się harcerzami, którzy już od roku należą do ZHR przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Łomży. Wierzymy, że spotkanie wyda owoce kolejnych kandydatów i kandydatek, którzy zasilą szeregi ZHR w naszym mieście i Ojczyźnie.

Małgorzata Sz.