ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

POZNAJ POLSKĘ

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

na lata 2021-2025”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

na lata 2021-2025”

 Miasto Łomża realizuje w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″, który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128 500 zł.

Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

 • w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
 • Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży – w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zdania 3 750 zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (oddziały przedszkolne) – w wysokości 3 000 zł (całkowita
  wartość zadania 3 750 zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży (oddziały przedszkolne) –
  w wysokości 2 500 zł 
  (całkowita wartość zadania 3 125 zł)

2)  w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży – w wysokości 12 000 zł
  (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w Łomży – w wysokości 12 000 zł
  (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży – w wysokości 12 000zł (całkowita
  wartość zadania 15 000 zł)

   II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita
wartość zadania 15 000 zł)

 • Technikum nr 4 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
 • Technikum nr 5 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
 • Technikum nr 6 w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000zł)
 • Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w Łomży – w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość
  zadania 15 000 zł).

Organ prowadzący zapewnia wkład własny na poziomie 20% wartości zadania tj. łącznie 32 125 zł. Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami
wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym
nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Szkoły mogą zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakup może obejmować elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.

 

“AKTYWNA TABLICA”