Nabór

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie
Harmonogramu naboru dzieci do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i do I klas szkół podstawowych na rok szkolny  2018/2019.

Download (PDF, 1.09MB)

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:

I – zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

II – udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może zostać przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);

2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

ZASADY PRZYJĘĆ

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

Rodzice/prawni opiekunowie, dokonują zgłoszenia w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża, wypełniają druk zgłoszenia i po podpisaniu składają w szkole podstawowej obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu

W postępowaniu rekrutacyjnym wezmą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełnią „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zaniosą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w szkole pierwszego wyboru tj. umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

Wniosek” po wypełnieniu będzie musiał być podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr 337/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w kl. I od 20.02.2018 r.

w godzinach pracy szkoły

do 28.02.2018 r.

w godzinach pracy szkoły

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2018 r. do 14.03.2018 r.

do godz. 15.00

od 01.03.2018 r. do 06.03.2018 r.

do godz. 15.00 – dotyczy oddzia­łów sportowych

od 16.05.2018 r. do 28.05.2018 r.

do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 08.03.2018 r. do 12.03.2018 r. od 04.04.2018 r. do 06.04.2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 14.03.2018 r. do 09.04.2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych do 21.03.2018 r. w godzinach pracy szkoły do 28.05.2018 r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.03.2018 r.

do godz. 15.00

30.05.2018 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26.03.2018 r. do 03.04.2018 r.

w godzinach pracy szkoły

od 01.06.2018 do 05.06.2018r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.04.2018 r.

do godz. 15.00

08.06.2018 r.

do godz. 15.00

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
  • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
  • uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 337/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA: