REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY

2024/2025

 DRODZY RODZICE!!!

TO JUŻ CZAS MYŚLEĆ O SZKOLE DLA WASZYCH SKARBÓW!!!

Z pewnością niektórzy z Państwa zastanawiają się jeszcze nad wyborem pierwszej szkoły dla swoich pociech.

A może DWÓJKA?

Tu właściwie nie ma się nad czym zastanawiać!

To w naszej szkole Wasze dzieci będą bezpieczne i szczęśliwe.

Jeśli nie jesteście Państwo jeszcze przekonani, to właśnie nasza szkoła wspiera Was w wychowaniu Waszych pociech, uczy i bawi. Stwarza warunki do aktywnego zdobywania wiedzy. Daje możliwości i przestrzeń, by Wasze dzieci pod okiem specjalistów osiągały sukcesy edukacyjne, rozwijały swoje zainteresowania i pasje.

To tu Wasze skarby objęte są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną, mogą korzystać ze stołówki i świetlicy szkolnej.

Dodatkowym atutem naszej szkoły jest najnowocześniejszy obiekt sportowy w Łomży – czyli sala sportowa o całkowitej powierzchni użytkowej ponad 1,5 tys. m2 oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 800 m2.

Nie podjąłeś jeszcze decyzji?

Zapraszamy!!!

To tu oszlifujemy Twój diament i nadamy mu blask brylantu!!!

Tylko SP2 w Łomży!!!

SUKCES UCZNIA NASZYM CELEM!!!


NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zapisy do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 na rok szkolny 2024/2025 należy wypełnić drogą elektroniczną

https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/Info/101798

 W dniach 19 luty – 8 marca 2024 r. odbywa się składanie wniosku o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do placówki pierwszej preferencji. O przyjęcie mogą ubiegać się tylko kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża. Rekrutacja odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzaj czynności Termin
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 08 lutego 2024 r.

do 16 lutego 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola

POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE

Etap rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  od 19 lutego 2024 r.
do 08 marca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola – złożenie wniosku  wraz z dokumentami w formie papierowej
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.   

do 22 marca 2024 r.

w godzinach pracy przedszkola

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  25 marca 2024 r.

do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 27 marca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych. 28 marca 2024 r.

do godz. 15.00

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE

Etap rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 04 czerwca 2024 r.
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 04 czerwca 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.

w godzinach pracy przedszkola – złożenie wniosku wraz z dokumentami w formie papierowej

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.  

 

do 21 czerwca 2024 r.

w godzinach pracy przedszkola

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

24 czerwca 2024 r.

do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 25 czerwca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

26 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Zapisy do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 na rok szkolny 2024/2025 należy wypełnić drogą elektroniczną

https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/Info/101798

DOKUMENTY DO POBRANIA

Instrukcja elektronicznego składania wniosku w ramach rekrutacji

OŚWIADCZENIE

POTWIERDZENIE WOLI

PRZEDSZKOLE_WNIOSEK

WNIOSEK_KLAUZULA INFORMACYJNA

Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_SP 2023 2024

 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

KLASY I

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 na rok szkolny 2024/2025 należy wypełnić drogą elektroniczną

https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/Info/84419

Do 8 marca trwa rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców/opiekunów prawnych. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej placówki mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 może zostać przyjęte dziecko, które:  

  1. w roku 2024 kończy 7 lat (urodzone w 2017 r.); 
  2. w roku 2024 kończy 6 lat (urodzone w roku 2018r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. Wzór wniosku dostępny będzie w każdej szkole podstawowej oraz na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/Info/84419.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców/opiekunów prawnych. Zgłoszenie wypełnia się  na formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły lub na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/Info/84419.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie od 26 lutego 2024 do 8 marca 2024 r. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzory oświadczeń będą dostępne  na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/Info/84419 oraz w sekretariacie szkoły. 

Kandydaci spoza obwodu
Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli dana szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. 
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Rodzice/prawni opiekunowie po wypełnieniu i podpisaniu „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej” zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w szkole pierwszego wyboru tj. umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.   
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają „oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.  Uzupełniony i popisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 
Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 
Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić zgłoszenie/wniosek odręcznie. Druki zgłoszeń/wniosków będą dostępne do pobrania w każdej szkole podstawowej oraz na stronie: https://nabor.pcss.pl/lomza od 26 lutego 2024r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2024/2025

 Lp.

 Etap rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 26.02.2024 r.

do 8.03.2024 r.

do godz. 15.00

———————-

od 26.02.2024 r.

do 04.03.2024 r.

do godz. 15.00

 

do oddziałów sportowych

 

od 27.05.2024 r.
do 31.05.2024 r.

do godz. 15.00

———————-

od 27.05.2024 r.
do 28.05.2024 r.

do godz. 15.00

 

do oddziałów sportowych

 

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego. od 05.03.2024 r.
do 07.03.2024 r.
 

29.05.2024 r.

 

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 2.  08.03.2024 r.

o godz. 12.00

 31.05.2024 r.
o godz. 12.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).  

do 25.03.2024 r.

do godz. 12.00

 

do 14.06.2024 r.

do godz. 12.00

 5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  28.03.2024 r.
o godz. 15.00
 

18.06.2024 r.
o godz. 15.00

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 04.04.2024 r.

do godz. 15.00

do 20.06.2024 r.
do godz. 15.00
7. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 05.04.2024 r.

o godz. 15.00

do 21.06.2024 r.

o godz. 15.00

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz liczba punktów przyznana każdemu kryterium

Lp.

Kryterium Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1 w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 5 pkt. dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły
2 niepełnosprawność dziecka 4 pkt. oświadczenie rodzica
3 miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 3 pkt. oświadczenie rodzica
4 dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole 3 pkt. dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły
5 w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 2 pkt. oświadczenie rodzica
6 rozliczanie się przez rodzica/opiekuna prawnego albo rodziców/opiekunów prawnych mieszkających w mieście Łomża i rozliczających z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Łomży 2 pkt. oświadczenie rodzica

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2024 r. poz. 151);
  • Uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 337/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;
  • Zarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Łomża na rok szkolny 2024/2025.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I_2024-2025

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY_2024-2025

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA