Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2017/2018

GABRIELA PETKOWSKA

NATALIA KONOPKA

ALEKSANDRA OBRYCKA

OPIEKUN: ANNA BAGIŃSKA

POCZET SZTANDAROWY

IZABELA KRYSZAJTYS

KLAUDIA SZEWCZYK

MACIEJ OPOŃSKI

OPIEKUN: RAFAŁ POREDA

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Zarządu w głosowaniu tajnym.
 • Celem działania Samorządu jest:
 1. Uczenie się demokratycznych form współżycia,
 2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
 3. Uczenie się odpowiedzialności, tolerancji.
 • Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. Pobudzanie społeczności do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
 2. Współdziałanie z władzami szkoły,
 3. Współudział w organizowaniu wypoczynku i rozrywki,
 4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły,
 5. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
 6. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,
 7. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu.
 • Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 1. Ogólne zebranie uczniów szkoły,
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
 1. Na czele Zarządu stoi przewodniczący.
 2. Do zadań przewodniczącego należy:
 1. Realizacja programu prac Samorządu,
 2. Realizacja planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 3. Kontakty z gospodarzami klas.
 1. Członkiem Zarządu jest zastępca przewodniczącego.
 2. Do zadań zastępcy należy wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
 3. Sekretarz, jako członek Zarządu, ma za zadanie:
 1. Wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,
 2. Prowadzenie dokumentacji Samorządu.
 1. Zadaniem skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, a także kontrolowanie wydatków Samorządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.
 3. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
 4. Zebranie Zarządu zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu. Zebrania są protokołowane.
 5. Dokumentami Samorządu Uczniowskiego są:
 1. Regulamin Samorządu,
 2. Plany pracy sekcji,
 3. Plan pracy Samorządu,
 4. Protokoły z zebrań,
 5. Sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.
 1. Nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun Samorządu.
 2. Opiekun jest wybierany na koniec roku szkolnego w tajnym głosowaniu.
 3. Kadencja opiekuna trwa 2 lata.
 4. Opiekun Samorządu jest uprawniony do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie.
 5. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
 1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu,
 2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami,
 3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,
 4. Jest głosem doradczym Samorządu w realizacji jego zadań.