Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

JAKUB ŚWIDERSKI

WITOLD WASILEWSKI

ALICJA PETKOWSKA

OPIEKUN: ANNA BAGIŃSKA

POCZET SZTANDAROWY

IZABELA KRYSZAJTYS

KLAUDIA SZEWCZYK

MACIEJ OPOŃSKI

OPIEKUN: RAFAŁ POREDA

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Zarządu w głosowaniu tajnym.

2. Celem działania Samorządu jest:

 • Uczenie się demokratycznych form współżycia,
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
 • Uczenie się odpowiedzialności, tolerancji.

3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • Pobudzanie społeczności do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
 • Współdziałanie z władzami szkoły,
 • Współudział w organizowaniu wypoczynku i rozrywki,
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły,
 • Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
 • Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,
 • Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu.

4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 • Ogólne zebranie uczniów szkoły,
 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
 • Na czele Zarządu stoi przewodniczący.

5. Do zadań przewodniczącego należy:

 • Realizacja programu prac Samorządu,
 • Realizacja planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • Kontakty z gospodarzami klas.

6. Członkiem Zarządu jest zastępca przewodniczącego.

7. Do zadań zastępcy należy wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.

8. Sekretarz, jako członek Zarządu, ma za zadanie:

 • Wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,
 • Prowadzenie dokumentacji Samorządu.

9. Zadaniem skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, a także kontrolowanie wydatków Samorządu.

10. Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.

11. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.

12. Zebranie Zarządu zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu. Zebrania są protokołowane.

13. Dokumentami Samorządu Uczniowskiego są:

 • Regulamin Samorządu,
 • Plany pracy sekcji,
 • Plan pracy Samorządu,
 • Protokoły z zebrań,
 • Sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.

14. Nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun Samorządu.

15. Opiekun jest wybierany na koniec roku szkolnego w tajnym głosowaniu.

16. Kadencja opiekuna trwa 2 lata.

17. Opiekun Samorządu jest uprawniony do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie.

18. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 • Czuwa nad całokształtem prac Samorządu,
 • Pośredniczy między uczniami a nauczycielami,
 • Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,
 • Jest głosem doradczym Samorządu w realizacji jego zadań.