ZAPRASZAMY DO SP 2 w ŁOMŻY!!!

UWAGA!!!

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

W dniu 4 lutego br. rozpocznie się rekrutacja na rok szklony 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łomża. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej może zostać przyjęte dziecko, które w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.) lub w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w roku 2013) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Szczegóły rekrutacji prezentujemy poniżej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.
Rodzice/prawni opiekunowie, dokonują zgłoszenia w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża, wypełniają druk zgłoszenia i po podpisaniu składają w szkole podstawowej obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu

W postępowaniu rekrutacyjnym wezmą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełnią „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zaniosą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w szkol pierwszego wyboru tj. umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.
„Wniosek” po wypełnieniu będzie musiał być podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.
Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr 337/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić zgłoszenie odręcznie. Zgłoszenia będą dostępne do pobrania w każdej szkole podstawowej oraz na stronie: nabor.pcss.pl/lomza.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019
http://www.lomza.pl/index.php?wiad=8691